Barion Pixel
top of page

Adatvédelmi tájékoztató

 

I. A Tájékoztató célja és hatálya

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Istók Nikoletta ev. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

Istók Nikoletta ev. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy bármely tevékenységével megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

II. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 

Istók Nikoletta ev. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információbiztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

 

 

III. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Istók Nikoletta ev.

 • Székhely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp.27. Fsz. 2.

 • Postai cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp.27. Fsz. 2.

 • Adószám: 26710572-2-13

 • Statisztikai számjel: 52480616-9003-231-11

 • Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 • E-mail cím: hello@mindsetup.hu

 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

 

 

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 

 

a.    Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére

 

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593)

 

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

 

b.   Hírlevélre történő feliratkozás

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593)

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

 

 

c. Online tananyag megrendelése

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás céljából

 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím. (Bankkártya adatokat nem kezelünk és nem tárolunk, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.)

 

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; Barion Payment Zrt., a Barion bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593); Barion Payment Zrt. (székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-10-048552, adószám: 25353192-243); KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelésének nehézsége; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetők a megjelölt időpontig

 

 

d. Személyes konzultáció

 

1. Próbacoaching

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név

Az adatkezelés célja: időpontegyeztetés, kapcsolattartás, a szolgáltatás teljesítése

Adattovábbítás: HubSpot, Inc. részére

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: HubSpot, Inc. (székhely: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA)

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a próbacoaching ellehetetlenülése

 

2. Coaching-folyamat

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, megrendelt szolgáltatás teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése

Adattovábbítás: Wix Online Platforms Limited, mint tárhelyszolgáltató vagy BlazeArts Kft., mint domain- és e-mail szolgáltató részére, a jelentkezés módjától függően (weboldalon található kapcsolati űrlap vagy e-mail); KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Wix Online Platforms Limited (székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.); BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8); KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a coaching-folyamat ellehetetlenülése.

 

V. Barion Pixel

 

Istók Nikoletta ev. tájékoztatja felhasználóit, hogy a weboldal Barion Pixel mérőkódót használ.

 

A hivatkozott mérőkód a felhasználók aktivitását követi, a weboldal látogatóinak böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie weboldal-látogató eszközén történő elhelyezését követően – a weboldal-látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja.

 

A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre használja az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerint.

 

A Barion Adatvédelmi Tájékoztatójának vonatkozó 5.4 pontja (az Adatkezelési Tájékoztatóból szó szerint másolva):

 

"5. 4 Az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatkezelés, csalás megelőzés

Mi ez a cél?

Annak érdekében, hogy kiszűrjük a Barion működését, az ügyfélpénzekkel való visszaélés kockázatát, kockázatkezelési és csalásmegelőzési monitoring rendszert működtetünk. Így próbáljuk a legkisebbre csökkenteni a bankkártyás visszaélések és egyéb kockázatokból adódó pénzügyi veszteséget és kiszűrni a csalókat. Vagyis védjük valamennyiünk pénzét: a bankkártyádon és nálunk elhelyezett pénzedet, valamint a kereskedőink és a saját pénzünket is.

Mi a jogalapunk?

Jogos érdekünk a 6.d) pont szerint.

Mik azok az adatkörök, amiket erre használunk?

Regisztrált ügyfelek esetén:

Azok az adatok, amiket közvetlenül te adsz meg nekünk:

 • A regisztráció során vagy a későbbiekben az azonosításodhoz és kapcsolattartáshoz megadott adataid (pl. e-mail, jelszó, lakcím, telefonszám)

 • Az e-pénz kibocsátás vagy visszaváltás során megadott adatok (pl. bankszámlaszám)

 • Bankkártyás fizetés, feltöltés során megadott bankkártya adatok (pl. kártyabirtokos neve, bankkártya száma, lejárat)

 • Technikai adatok (pl. IP cím)

Azok az adatok, amiket a kereskedőtől kapunk meg:

 • A vásárlással kapcsolatos adatok (pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom, vagyis hogy mit vásároltál)

 • Átutalásos fizetés teljesítéséhez szükséges adatok (pl. telefonszám, e-mail)

Azok az adatok, amik a Barion tárca használata, tranzakciók, e-pénz kibocsátás vagy visszaváltás során keletkeznek:

 • Tranzakciós adatok (pl. fizetési tranzakciók azonosítói, dátuma, tartalma)

 

Cookie használatával:

 • az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata (device fingerprint)

 • böngészési és vásárlási szokások az adott weboldalon:

 • a weboldal megtekintése és annak sorrendisége egy látogatáson belül

 • egy adott termékoldal megtekintése, termékkategória kiválasztása, egy termék részleteire való kattintás

 • egy adott termékre kattintás, annak kiválasztás, a kosárba helyezése vagy korsárból eltávolítása

 • termék keresőbe való beírása, a termék egy tulajdonságának kiválasztása, megváltoztatása

 • a vásárlás visszaigazolása

 • kiválasztott fizetési mód, a fizetési folyamat elindítása

 • a weboldaon belüli ajánlatra, promócióra kattintás

 • regisztrált felhasználóként belépés vagy új felhasználóként regisztráció, hírlevél feliratkozás

 • a felhasználó regisztrált adatai titkosítva

 • a Barion felhasználó (user) azonosítója és a Barion Smart Gateway-t használó kereskedők weboldalain átívelő munkamenet (session) azonosítója, valamint annak időbélyege

 • a felhasználó Google Analytics felhasználó (user) és munkament (session) azonosítója. Az azonosítón kívül más adat nem kerül birtokunkba.

 • operációs rendszer és annak nyelvi beállítása, a böngésző típusa

 • látogatott weboldalon látott felhasználói publikus IP-cím és annak lokációja

 

Azok az adatok, amiket csalás monitoring szolgáltatótól kapunk meg:

 • Kockázati besorolás

 

Nem regisztrált ügyfelek esetén: A cookie használatával gyűjtött jelen 5.4 pontban fentebb felsorolt adatok és a csalás monitoring szolgáltatótól kapott kockázati besorolás, valamint a 4. pontban felsorolt adatok, kivéve az átutalásos fizetés során megadott adatokat és az átutalással történő fizetési tranzakció során keletkező adatokat.

 

Weboldal látogatók esetén függetlenül attól, hogy ügyfeleink-e vagy sem: A cookie használatával gyűjtött jelen 5.4 pontban fentebb felsorolt adatok.

 

A cookiek-ról a Cookie tájékoztatóban találsz részletesebb információkat.

 

Automatizált döntéshozatal:

A Cookie használatával gyűjtött adatokat a csalásmegelőzés érdekében kockázatelemzésre és értékelésre használjuk fel, amely automatizált döntéshozatalon alapul. Ennek eredményeképpen bizonyos fizetési tranzakciókat csalásgyanús tranzakciónak ítélünk meg, amelynek teljesítését elutasítjuk vagy további feltételel teljesítéséhez köthetjük.

 

Az automatizált döntéshozatal során az alábbi logika kerül alkalmazásra:

 

A kockázatelemzés során az adott fizetési tranzakció kockázatát értékeljük valós idejű pontozásos módszerrel. A pontozás során bizonyos jellemzők és körülmények eltérő pontszámot kapnak, amely során csalási mintázatokat is figyelembe veszünk. A pontozás eredménye alapján az adott tranzakció alacsony, közepes vagy magas kockázati besorolásba kerül.

 

Az automatizált döntéshozatal kapcsán ezen jogaid vannak:

 • kérheted, hogy az ne terjedjen ki rád

 • kérheted a megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében,

 • kifejezheted az álláspontodat az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal kapcsán és

 • a döntéssel szemben kifogást is benyújthatsz hozzánk.

 

Mindezt itt teheted meg."

 

 

VI. Webanalitika

Istók Nikoletta ev. tájékoztatja felhasználóit, hogy a weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja.

A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Istók Nikoletta ev. weboldalára látogatók engedélyezik Istók Nikoletta ev. részére a Google Analytics használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez Istók Nikoletta ev. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

A Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Istók Nikoletta ev. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával Istók Nikoletta ev. információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy újlátogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és hova lépett be.

 

 

A www.mindsetup.hu weboldal által használt cookie-król részletes információt a Cookie tájékoztató tartalmaz.

 

 

VII. Kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

 

 

VIII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek 

1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 • A Felhasználó bármikor módosíthatja adatait vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

 • A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, a szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

 • Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogiszabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

 • A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 

2. Tájékoztatás kérése

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello.mindsetup@gmail.com címen.

 • Istók Nikoletta ev. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Istók Nikoletta ev.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy azadatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelésesetét;

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 • Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

4. Hatósági jogorvoslat

 • Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos véltjogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, ​www.naih.hu

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át a (2) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

 

IX. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat –elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 • Az adatok védelme kiterjed különösen:

 1. a jogosultalan hozzáférésre;

 2. megváltoztatásra;

 3. továbbításra;

 4. törlésre;

 5. nyilvánosságra hozatalra;

 6. véletlen sérülésre;

 7. véletlen megsemmisülésre;

 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;

 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

 

X. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

 3. a kérelem túlzó.

 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 1. a kérelmet megtagadni;

 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

 Kelt: Budapest, 2021. december 14.

bottom of page