Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelő Istók Nikoletta ev., a Mindsetup üzemeltetője.

 

A Istók Nikoletta ev. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

I. Bevezetés

 

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban Adatvédelmi Irányelvek) Istók Nikoletta ev. által kiadott print, audio, illetve digitális kiadványok előfizetése és a megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, tréningek (videó vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényesek.

 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.

 4. Mind az Adatkezelési Irányelvek, mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.

 5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével, illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait Istók Nikoletta ev. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználók jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

 

II. Alapelvek

 

 1. Istók Nikoletta ev. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

 3. Istók Nikoletta ev. kizárólag az ügyfél/felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél/felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges, Istók Nikoletta ev. az érdekmérlegelés elve szerint kezel adatokat, azaz, csak abban az esetben, amennyiben a cég joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.

 4. Istók Nikoletta ev. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információbiztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik

 5. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

 

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 

 1. Az adatkezelésnek célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

 • az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;

 • kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

 • ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;

 • a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

 • külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM);

 • vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendeltbónuszok igénybevétele;

 • rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások;

 • tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok;

 • harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesítettszolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing-hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 3. Istók Nikoletta ev. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

 6. A felhasználói tevékenység megkönnyítése és a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartósböngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

 

IV. Webanalitika

 

 1. Istók Nikoletta ev. tájékoztatja felhasználóit, hogy weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja.

 2. A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Istók Nikoletta ev. weboldalára látogatók engedélyezik Istók Nikoletta ev. részére a Google Analytics használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez Istók Nikoletta ev. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

 3. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

 4. Istók Nikoletta ev. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával Istók Nikoletta ev. információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy újlátogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és hova lépett be.

 

V. Korlátozások

 

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználónevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

 

VI. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 • A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

 • A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, a szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

 • Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogiszabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

 • A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 1. Tájékoztatás kérése

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello.mindsetup@gmail.com címen.

 • Istók Nikoletta ev. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Istók Nikoletta ev.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy azadatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelésesetét;

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 • Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Hatósági jogorvoslat

 • Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos véltjogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila,1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,​www.naih.hu​)

 

VII. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

 

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

 

Adattovábbítás harmadik (külső) személyhez nem történik. Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VIII. Külső szolgáltatók

 

Istók Nikoletta ev. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősülnek önállóan, illetve Istók Nikoletta ev.-vel együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

 

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

 

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Wix Online Platforms Limited

Székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

E-mail: privacy@wix.com

Továbbított adatok köre: név, e-mail cím

Továbbítás célja: eDM marketing, hírlevél küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása

 

Budapest, 2020. június